Koncerty w Wirydarzu z cyklu Sądeckie Talenty - 2012

Cele FundacjiCelem Fundacji jest działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja realizuje cele poprzez:

  1. Tworzenie programów stypendialnych dla niezamożnych, uzdolnionych dzieci i młodzieży.

  2. Udzielanie wsparcia materialnego uczniom w celu wyrównania szans edukacyjnych i promowania talentów ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego.

  3. Fundowanie nagród w konkursach i festiwalach związanych z kultywowaniem tradycji wywodzących sie z terenów kresów wschodnich.

  4. Organizowanie wystaw, konferencji i seminariów poświęconych twórczości artystycznej i literackiej Jerzego Masiora.

  5. Fundowanie i wręczanie corocznej nagrody im. Dra Jerzego Masiora dla młodych osób za wybitne osiągnięcia w zakresie artystycznym.

  6. Inspirowanie i organizowanie ruchu młodzieży wokół celów Fundacji.

  7. Udział, w imieniu Fundatora, w pracach innych Fundacji i Stowarzyszeń.

  8. Udzielanie wsparcia innym inicjatywom lokalnym i regionalnym w zakresie celów zbieżnych (określanych w statucie) w kwocie do 20% rocznego budżetu Fundacji.

Działalność OPP:

a). działalność statutowa nieodpłatna

Działalność charytatywna – Wspomaganie materialnie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie uczniów  z niezamożnych środowisk (m/in przez organizowanie koncertów w wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, umożliwianie wyjazdu i udziału w konkursach wykonawczych, zakup pomocy naukowych i akcesoriów muzycznych)

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury–Organizowanie  koncertów w wirydarzu oraz koncertu galowego połączonego z wręczeniem nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Promocja i organizacja wolontariatu - Inspirowanie i organizowanie współpracy z młodzieżą  w szczególności (angażowanie  młodzieży w ramach wolontariatu.


b). działalność statutowa odpłatna:

Organizowanie wystaw i wieczorów poetycko muzycznych  w oparciu o twórczość artystyczną (patrona Fundacji i innych twórców) podtrzymującą tradycje narodowe, polskość oraz kulturę kresów wschodnich

Organizowanie nagrań dźwiękowych, reportaży telewizyjnych i radiowych w oparciu o realizowane działania statutowe w celu upowszechniania kultury i poszerzenia liczby odbiorców sztuki

Fundacja dba o dobre imię Fundatora, oraz bezterminowo zajmuje się utrzymaniem grobu Patrona Fundacji - Jerzego Masiora.

Grób1   Grób2   Grób3

Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częsciowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.